Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest jednostką wspierającą rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Celem jest wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy
(osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, uzależnione, czy po prostu niezaradne).

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w całej Polsce działają po to by pomagać Podmiotom Ekonomii Społecznej w rozwoju.
Jednocześnie inicjują i wspierają tworzenie nowych.

Rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej to realna szansa na zatrudnienie dla osób wypychanych poza margines rynku pracy.

 

OWES prowadzony przez Stowarzyszenie Modrzew działa nieprzerwanie od 2010 roku.

Obszar woj. lubelskiego jest podzielony na cztery subregiony, dwa z nich obsługuje Stowarzyszenie "Modrzew".

Kompleksowe wsparcie rozwoju ekonomii społecznej zapewnia w:

subregionie lubelskim 

powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin,

oraz w

subregionie bialskim  

powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

 

Od 1.10.2015 posiada Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości,
przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Od 1 stycznia 2017 roku działania prowadzone przez OWES są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dzięki realizacji projektów:

„Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "
--- czytaj więcej o projekcie ---

oraz

„Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "
--- czytaj więcej o projekcie ---

 

 

 

Szkolenia

Sektor ekonomii społecznej to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą. Dlatego też, by wsparcie sektora było efektywne, wpływamy na rozwój kadr Podmiotów Ekonomii Społecznej. Organizujemy cyklicznie szkolenia, które realnie przekładają się na wzrost efektywności podejmowanych w sektorze działań.

 

Wśród podejmowanych tematyk znajdziesz:

 powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
 aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 budowanie powiązań kooperacyjnych,
 restrukturyzacja działalności,
 zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązao kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Jednocześnie ludzi zainteresowanych uruchomieniem podmiotu uczymy jak to zrobić efektywnie, by podmiot mógł funkcjonować, przeprowadzamy przez przepisy prawa i niezbędną dokumentację.

 

Interesuje Cię udział w naszych szkoleniach?

O każdym informujemy w naszych aktualnościach.

Możesz także zapisać się do newsletera, wówczas aktualności otrzymasz bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

---> zapisz się do newslettera <---

 

 

Doradztwo

Prowadzimy wsparcie doradcze zarówno dla Podmiotów Ekonomii Społecznej jak i osób, które chcą założyć taki podmiot.

 

Doradztwo o charakterze ogólnym:
 zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 rejestrowanie działalności PES,
 zewnętrzne finansowanie PS i PES,
 prowadzenie działalności statutowej PES.

 

Doradztwo specjalistyczne
a) w zakresie prawnym:
 prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 obowiązki pracodawcy względem pracowników.

b) w zakresie księgowo-podatkowym:
 rachunkowośd PES,
 zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 księgowośd,
 płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w zakresie osobowym:
 zarządzanie organizacją,
 zarządzanie pracownikami,
 zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

d) w zakresie finansowym:
 pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 planowanie finansowe.

e) w zakresie marketingowym:
 planowanie marketingowe,
 kształtowanie elastyczności ofertowej,
 polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 badania rynku,
 wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 

Doradztwo biznesowe dla istniejących PS
zmierzające do budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:
 doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i
statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 przygotowywanie i praca nad biznes planem,
 negocjacje z instytucjami finansującymi.

 

Potrzebujesz wsparcia doradczego?

Skontaktuj się z doradcą.

Animacja

Rozwój Ekonomii Społecznej wymaga pobudzenia aktywności obywatelskiej.

Podejmowane przez nas działania animacyjne ukierunkowane są na tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz działań zapewniających wsparcie ich rozwoju.

 

Interesuje Cię utworzenie nowego podmiotu lub zawiązanie partnerstwa?

 SKONTAKTUJ SIĘ Z ANIMATOREM.

DOTACJE

Podjęcie działalności ekonomicznej często wiąże się z wydatkami związanymi z wdrożeniem pomysłu na biznes.

Dlatego też przygotowaliśmy dwa programy dotacyjne związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

 

Typ I.

Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej

- bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, w tym Spółdzielni Socjalnych

subregion bialski

--> 2/2020/BOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski) do 05.08.2020 - aktualny<--

--> 1/2020/BOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski)  - zakończony<--

--> 2/2019/BOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski)  - zakończony<--

--> 1/2019/BOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski) - zakończony<--

--> 2/2018/BOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski) do 08.01.2019 - zakończony<--

--> 1/2018/BOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski) do 16.03.2018 - zakończony<--

--> 1/2017/BOWES Nabór nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski) do 10.11.2017 - zakończony<--

subregion lubelski

--> 1/2019/LOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 28.06.2019 - zakończony<--

--> 2/2018/LOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 08.01.2019 - zakończony<--

--> 1/2018/LOWES Nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 16.03.2018 - zakończony<--

--> 2/2017/LOWES Nabór nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 31.08.2017 - zakończony<--

--> 1/2017/LOWES Nabór nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 31.03.2017 - zakończony <--

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
 szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
 doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje

B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego
(do 15.000 zł na miejsce pracy oraz do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne) 

C. Finansowe wsparcie pomostowe
(3 m-ce x 850zł + 3 m-ce x 600zł na każde miejsce pracy)

D. Usługi zindywidualizowane
 doradztwo biznesowe
 doradztwo specjalistyczne

 

 

 

 

Typ. II.

Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ES, w szczególności w Przedsiębiorstwach Społecznych

 

subregion bialski

--> 1/2020/BOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion bialski) - nabór ciągły do 31.06.2020 - zakończony <--

--> 1/2019/BOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion bialski) - nabór ciągły do 31.12.2019 - zakończony <--

--> 1/2018/BOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion bialski) - nabór ciągły do 31.12.2018 - zakończony <--

--> 1/2017/BOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion bialski) - nabór ciągły do 31.12.2017 - zakończony <--

subregion lubelski

--> 1/2019/LOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion lubelski)- do 31.12.2019 - zakończony <--

--> 1/2018/LOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion lubelski)- do 31.12.2018 - zakończony <--

--> 3/2017/LOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion lubelski)- do 5.01.2018 - zakończony <--

--> 2/2017/LOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion lubelski)- do 31.08.2017 - zakończony <--

--> 1/2017/LOWES Nabór nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy (subregion lubelski) - do 15.05.2017 - zakończony <--

 

A. Refundacja wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy
(do 15.000 zł na miejsce pracy oraz do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne) 
Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społecznej.

B. Subsydiowane zatrudnienie
6 m-cy x 800 zł
 (na każde utworzone stanowisko pracy, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia pracownika, w szczególności opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne)

C. Usługi zindywidualizowane
 doradztwo biznesowe
 doradztwo specjalistyczne

 

 

Chcesz uzyskać BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na realizację pomysłu biznesowego?
SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ.